Regulamin - ArtGift - Handmade with LOVE

+48 517 701 326
Studio ARTGIFT
ul. Polna 27 l. 9
27-400 Ostrowiec Św.
kontakt@artgift.com.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Koszt dostawy i Regulamin
Regulamin Sklepu

Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż towarów oferowanych w Pracowni "ArtGift" działającym pod adresem www.artgift.com.pl odbywa się na zasadach niniejszego Regulaminu.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem ze strony Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Oferta handlowa / Ceny
1. Pracownia „ArtGift” oferuje szeroką gamę rękodzieł, taj.: księgi i dyplomy okolicznościowe, kartki okolicznościowe, papeterię ślubna (zaproszenia, winietki, podziękowania  itd.), albumy, bukiety z artykułów spożywczych, rzeczy z dziecięcych pieluszek jednorazowych itp.
2. Zdjęcia prezentowanych na stronie internetowej sklepu „ArtGift” towarów, z uwagi na specyfikę wykorzystywanych do wyrobu rękodzieł materiałów, mogą nieznacznie odbiegać od oryginału w zakresie kolorów, odcieni itp. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Klienta.
3. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
4. Koszty dostawy towaru obciążają zamawiającego.
5. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Pracownia „ArtGift” zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku towarów znajdujących się w ofercie, dodawania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
7. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień znajdujących się w fazie realizacji.

Zamówienia
1. Zamówienie złożone przez Klienta na stronie www.artgift.com.pl stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.
2. Poprawne złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych, adresowych i kontaktowych.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez Pracowni „ArtGift” drogą e-mail w terminie do 2-3 dni roboczych od daty jego wpływu.
4. Klient może anulować złożone zamówienie bądź dokonać jego zmiany, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od daty jego złożenia.
5. Pracownia „ArtGift” zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem i przeprowadzenia weryfikacji zamówienia skutkuje wstrzymaniem jego realizacji.
6. W przypadku jednoczesnego zamówienia tego samego produktu przez kilku Klientów, ze względu na możliwość występowania pojedynczych egzemplarzy, sklep będzie realizował pierwsze złożone  zamówienie.
7. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich składania.
8. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-15 dni roboczych (w zależności od rękodzieła) w przypadku zamówienia:
a) za pobraniem
b) płatnego przelewem - licząc od daty wpływu na rachunek bankowy Pracowni „ArtGift” należności za zakupione towary.
9. Pracownia „ArtGift” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionych towarów spowodowane przez firmę przewozową realizującą dostawę zamówienia (Firma Kurierska K-EX)

Płatności
1. Klient Pracowni „ArtGift” ma możliwość dokonania płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem,
b) w formie przedpłaty przelewem bankowym.
Należność w formie przedpłaty należy regulować na rachunek bankowy:
ARTGIFT
Goździelin 61A
27-420 Bodzechów
Bank Pekao S.A.
29 1240 1385 1111 0010 4998 2827.
W treści polecenia przelewu należy umieścić numer zamówienia.

Dostawa towarów / Niezgodność przesyłki z zamówieniem
1. Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem Firmy Kurierskieja K-EX zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami.
2. Dostawa zamówionych towarów dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta, do jego rąk lub osoby upoważnionej do odbioru. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu braku jej odbioru przez Klienta, Pracownia „ArtGift” niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ustalenia nowego terminu dostawy. W takim przypadku koszty ponownej dostawy przesyłki ponosi Klient.
3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem na dokumencie dostawy. Do przesyłki dołączana jest wycena zamówienia lub faktura.
4. Z chwilą odbioru przesyłki, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
5. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu powinno być potwierdzone protokołem reklamacji z podpisem pracownika firmy realizującej dostawę sporządzonym w momencie odbioru przesyłki. Protokół  należy przesłać na adres siedziby Pracowni „ArtGift” w terminie 3 dni od daty jego sporządzenia.
6. Reklamację z tytułu niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Klient zobowiązany jest zgłosić na adres siedziby Pracowni „ArtGift” w terminie 3 dni od daty odbioru przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji z tego tytułu następuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Zwrot towarów
1. Nie uwzględnia się zrotu towarów personalizowanych (zdjęcia, dane kontaktowe, adresowe, imiona i nazwiska itp.) oraz robionych na indywidualne zamówienie Klienta.

Reklamacje
1. Reklamację odnośnie wady towaru należy zgłosić na piśmie, na adres Pracowni „ArtGift”, w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. Odesłanie wadliwego towaru przez Klienta następuje po  uprzednim ustaleniu terminu zwrotu, na koszt Klienta.
2. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki na adres siedziby Pracowni „ArtGift”. O wyniku rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres wskazany  jako adres do korespondencji.
3. W przypadku zasadności reklamacji, wadliwy towar podlega naprawie na koszt Pracowni „ArtGift”. W przypadku braku takiej możliwości Klient otrzyma zwrot należności w terminie 5 dni roboczych, przelewem  na wskazany rachunek bankowy. Ponadto Klient otrzyma zwrot kosztów odesłania towaru na adres Pracowni „ArtGift”.

Ochrona prywatności
1. Złożenie zamówienia w Pracowni „ArtGift” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych  do optymalizacji oferty oraz komunikacji stron transakcji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. Wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji bezpośrednio związanych z realizacją złożonego zamówienia.

Dane kontaktowe
1. Korespondencję, uwagi, propozycje, komentarze proszę kierować na adres e-mail: kontakt@artgift.com.pl, tel.kom. 517 701 326.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego